Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

gingerredhead
gingerredhead
6391 ef20 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaTARDIS TARDIS
gingerredhead
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viablackmoth7 blackmoth7

June 19 2017

gingerredhead
4158 86a1 500
Reposted fromFlau Flau vialegilimencja legilimencja
gingerredhead
4810 55f7 500
Reposted fromkaiee kaiee
gingerredhead
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee

June 15 2017

gingerredhead
1363 aabe 500
Reposted fromtichga tichga viajoannna joannna
gingerredhead
6471 7aa1 500

tastefullyoffensive:

This company understand dogs. (via jpellizzi)

gingerredhead
8588 0d39 500
Reposted fromspring-flow spring-flow via00monnn066 00monnn066

June 14 2017

gingerredhead
2152 fa25 500
Reposted fromdaelmo daelmo viamajowka majowka
gingerredhead
gingerredhead
3352 88b9 500
Frogs
7400 fa8e 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabrzask brzask
gingerredhead
4267 7800 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNemours Nemours
gingerredhead
6272 8e3e 500
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
gingerredhead
4200 f010 500
Reposted fromTARDIS TARDIS
gingerredhead

June 10 2017

gingerredhead
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viaNaja Naja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl